Omet navegació

Eines per funció

  • Microblogging: Twitter / Facebook > Pleroma, GNU social, Mastodon, Friendica,
    Hubzilla, diaspora*, Social Home, Hubzilla, Misskey, etc.
  • Vídeo: Youtube > Peertube
  • Imatges: Instagram > Pixelfed
  • Àudio: Sound Cloud, Ivoox > Funkwhale, Castopod
  • Esdeveniments: Facebook Events > Mobilizon
  • Agenda compartida: Gancio

diapora* és una de les eines més antigues a l’ecosistema fediversal. És més semblant a Facebook i usa el seu propi protocol. És a dir, que a la pràctica, des d’un compte de diaspora* no podràs seguir comptes a segons quines altres eines, com comptes de vídeo a Peertube o d’imatge a Pixelfed. D’altra banda, Friendica és l’eina amb més compatibilitat, ja que tant federa amb diaspora* com amb la resta d’eines fediversals.