Omet navegació

Publicacions creuades

Una recomanació sobre les publicacions creuades o *crossposting* és evitar automatitzar-les. Per molt que es pugui publicar a la Fedi el que dius a Twitter, se sol prendre com una falta de respecte. Com molt bé algú va dir un cop: «Si volem llegir-te a una altra xarxa ho farem, però no ens obliguis a llegir una informació descontextualitzada que no t'hem demanat».

Si vols fer publicacions creuades, primer assegura't que al node on ets es permet tal acció. I després, emet des de la Fedi i convida a les tuitaires a unir-s'hi.