Omet navegació

Xarxa vs. Servei

Segons la Viquipèdia, una xarxa social és...

una estructura social composta per individus (o organitzacions) anomenats «nodes» que estan lligats (connectats) per un o més tipus d'interdependència com ara amistat, parentesc, interessos comuns, intercanvis financers, relacions sexuals, creences, coneixements o prestigi. (...) La xarxa també pot ser usada per mesurar el capital social, que és el valor que un individu rep de la xarxa social.

En termes sociològics, doncs, una xarxa social la configuren les persones amb els seus vincles, i genera valor. Per la seva naturalesa, distingim dos tipus de xarxes socials:

  • Les analògiques, que es donen de manera orgànica i no es creen amb l'ús de tecnologies. Sovint són relacions de parentesc i amistat basades en la proximitat física.
  • Les digitals, que es creen i desenvolupen a través de programari que utilitzem a través d'Internet, la «Xarxa de xarxes». Sovint són relacions basades en interessos comuns o afinitat ideològica.

Els programes que fem servir per relacionar-nos amb altres persones, solen ser presentats en forma de servei, de plataformes que en fomenten el seu ús. Alguns són privatius i centralitzats, com Facebook o Twitter; i alguns són lliures, descentralitzats i federats, com Friendica o Pleroma.